SMD-485 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ Преглед отблизо

Продуктът вече не е наличен

07038


SMD-485 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ

12,00 € с вкл. ДДС

Повече информация

ÁÕÔÏÍÏÌÏÓ ÁÍÉ×ÍÅÕÔÇÓ ÊÁÐÍÏÕ 4 ÊÁËÙÄÉÙÍ
ÔÑÏÖÏÄÏÓÉÁ 9-28 VCD
ÌÅ ÅÉÄÉÊÏ SOFTWARE ÐÏÕ ÐÑÏËÁÌÂÁÍÅÉ ØÅÕÄÅÉÓ ÓÕÍÁÃÅÑÌÏÕÓ
ÅÐÁÖÅÓ N/O ÊÁÉ N/C
ÅÕÑÏÓ ÁÍÉ×ÍÅÕÓÇÓ 360 ÌÏÉÑÅÓ ÌÅ ÄÉÐËÁ LED
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 103MM X 55MM

В следната категория има още 14 продукта: