07038 SMD-485 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Προβολή μεγαλύτερου

Αυτό το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο

07038


SMD-485 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ

12,00 € με Φ.Π.Α.

Περισσότερες πληροφορίες

ÁÕÔÏÍÏÌÏÓ ÁÍÉ×ÍÅÕÔÇÓ ÊÁÐÍÏÕ 4 ÊÁËÙÄÉÙÍ
ÔÑÏÖÏÄÏÓÉÁ 9-28 VCD
ÌÅ ÅÉÄÉÊÏ SOFTWARE ÐÏÕ ÐÑÏËÁÌÂÁÍÅÉ ØÅÕÄÅÉÓ ÓÕÍÁÃÅÑÌÏÕÓ
ÅÐÁÖÅÓ N/O ÊÁÉ N/C
ÅÕÑÏÓ ÁÍÉ×ÍÅÕÓÇÓ 360 ÌÏÉÑÅÓ ÌÅ ÄÉÐËÁ LED
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 103MM X 55MM

14 προϊόντα στην ίδια κατηγορία