DJM150USB-BT

ΜΙΚΤΗΣ 2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ 5 ΕΙΣΟΔΩΝ USB-MP3, DISPLAY + BLUETOOTH

77,00 € χ. Φ.Π.Α.

Περισσότερες πληροφορίες

ÐëÞñùò åîïðëéóìÝíïò êáé åý÷ñçóôoò ìßêôçò ìå äõíáôüôçôá áíáðáñáãùãÞò MP3 ìÝóù USB, ìå ìßá åßóïäï ìéêñïöþíïõ êáé Ýîïäï ãéá ìüíéôïñ.

- ëåéôïõñãßá Bluetooth

- åéóüäïõò ìå åðéëïãÞ:  2x line, 2x phono, 1x USB-MP3player ìå øçöéáêÞ ïèüíç

- êåíôñéêÞ Ýîïäïò RCA

- Ýîïäïò ãéá ìüíéôïñ RCA

- ìßá åßóïäï ãéá ìéêñüöùíï (6.35mm jack)

- crossfader

- VU-meter ôçò êåíôñéêÞò åîüäïõ

- äõíáôüôçôá óýíäåóçò áêïõóôéêþí

Τεχνικά χαρακτηριστικά

MIXER AUDIOΜΙΚΤΕΣ DJ

30 προϊόντα στην ίδια κατηγορία