XTM12AMP

ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ ΗΧΕΙΟ 2 ΔΡΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 12" 600W MAX

216,00 € με Φ.Π.Α.

Περισσότερες πληροφορίες

Åíåñãü óýóôçìá PA åöïäéáóìÝíï ìå åíéó÷õôÞ õøçëÞò ðïéüôçôáò óå áíèåêôéêÞ êáìðßíá áðü ABS.
- ÕøçëÞò ðïéüôçôáò õëéêÜ êáôáóêåõÞò
- Éäáíéêü ãéá öïñçôÞ êáé óôáèåñÞ ÷ñÞóç.
- Ç÷åßï 2-äñüìùí ìå óýóôçìá bass reflex
- ÅíóùìáôùìÝíïò åíéó÷õôÞò ìå åßóïäï Line/mic
- Plug & Play
- Õðïäï÷Þ 35mm ãéá ôïðïèÝôçóç óå âÜóç
- ÑõèìéóôÝò: Bass/treble
×áñáêôçñéóôéêÜ
Woofer 30cm/12"
RMS power 300W
Max. power 600W
Amplifier power 800W
Åõáéóèçóßá 102dB
Óõ÷íüôçôá
48Hz-20kHz    
Åßóïäïé 1/2 x line
2/3 x mic
ÂÜñïò
15,4Kgr

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΗΧΕΙΑΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ

30 προϊόντα στην ίδια κατηγορία