This product is no longer in stock

W9-20529/S


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

4,00 € tax excl.

More info

Ç ôéìÞ áíáöÝñåôáé óôç óõóêåõáóßá ðïõ ðåñéÝ÷åé 4 ôåìÜ÷éá