This product is no longer in stock

461004 GUSCIO L


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ UNIVERSAL

6,00 € tax incl.

More info

Universal åëáóôéêÞ èÞêç ðïõ êáëýðôåé ìåãáëýôåñï áñéèìü ôçëå÷åéñéóôçñßùí êáé åããõÜôáé ðñïóôáóßá áðü ðôþóåéò êáé ÷ôõðÞìáôá.

- ÄéáóôÜóåéò: min 200 x 50 mm / max 240 x 55mm

Data sheet

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝΘΗΚΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

30 other products in the same category: